วันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2557

คุณสมบัติของผู้ซื้อตั๋ว JR Rail Pass

คุณสมบัติของผู้ซื้อตั๋ว JR Rail Pass 

ทัวร์ญี่ปุ่น
รถไฟที่ญี่ปุ่น

ต้องเป็นชาวต่างชาติที่ไม่ใช่คนญี่ปุ่น ซึ่งต้องการเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศญี่ปุ่น และถือวีซ่าเป็นนักท่องเที่ยว (Temporary Visitor) เท่านั้น

ผู้ถือสัญชาติญี่ปุ่นที่สามารถซื้อตั๋วนี้ได้ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ มีถิ่นฐานถาวรนอกประเทศญี่ปุ่น หรือพำนักอาศัย ณ ต่างประเทศเป็นการถาวร และต้องถือวีซ่าเป็นResident

สมรสกับชาวต่างชาติและพำนัก ณ ประเทศนั้นเป็นการถาวร
เอกสารที่ต้องใช้ในการซื้อบัตร JR Rail Pass

สำเนาหนังสือเดินทาง

สำเนาวีซ่าประเทศญี่ปุ่น ประเภทชั่วคราว (Temporary Visitor)

*** ผู้ถือหนังสือเดินทางที่ไี่ำด้รับการยกเว้นมิต้องขอวีซ่าประเทศญี่ปุ่น ให้ใช้สำเนาหนังสือเดินทางเท่านั้น ***